Föreningen Svenska Pressgjuterier - SPG - är en branschförening inom Svensk Industriförening Sinf (www.sinf.se) och har till uppgift att samla landets pressgjuterier och till branschen närstående företag i en branschorganisation för att kvalitetsmässigt söka optimera proocessen från stål - till slutförbrukare.

Swedish Foundry Association

 Branschprogram SPG

1. Föreningen skall tillvarata medlemmarnas branschintressen

2. Anordna sammankomster för information i tekniska frågor

3. Arrangera studiebesök såväl inom som utom landet

4. Att tillsammans med leverantörer inom ex. verktygsindustrin, högskolor med flera initiera forskningsprojekt som prioriteras av branschen.

5. Att vara ett forum för diskussion kring vardagsfrågor på det enskilda företaget

6. Gemensam marknadsföring, mässdeltagande och kursverksamhet


 Exempel på projekt vi arbetar med:

1. Ta reda på vilka krafter som är igång under gjutfasen, vilka tryck och dragspänningar förekommer, vid olika delta T.

2. Vad tål materialet i gjutformen innan sprickor på grund av utmattning uppstår.

3. Simulera gjutförloppet hos ett gjutverktyg med avseende på befintlig internkylning och se var gränsen går när det gäller cykeltid med avseende på ovanstående.

4. Noggrann termiskanalys och internkylningsmöjligheter för att kunna optimera cykeltid, utan att äventyra verktygets livslängd.

5. Hur tillverka ett optimalt gjutverktyg avseende livslängd och cykeltid.

6. Vilka livslängder kan vi lova kund.

7. Eller var vågar vi sätta livslängdsgräns om vi måste integrera ersättningsverktygskostnad i detalj priset.

8. Ytbeläggning av gjutverktyg, detta är ett projekt som körts i det förgångna och som i dag resulterat i att kärnor och utsatta delar av verktygen behandlas, finns en mängd olika aktörer på marknaden.

9.  Nya typer av formsmörjmedel för att kunna ha lägre delta T

10.  Cykeltidsminimering.

11.  Gjuta färdigt i mått snävare toleranser


Informationsfolder

 

Medlemslogin
Senaste nyheterna

Föreningen Svenska Pressgjuterier | Klara Norra Kyrkogata 31 | Box. 22 307 | 104 22 Stockholm | Tel. 08 - 440 11 70 |